JK丝袜双腿打开露内裤福利图

JK丝袜双腿打开露内裤福利图

 大肠应庚金,枣叶生初夏,火王则金衰,故死。指地者,地属阴,居天之内。

治之者,当取所别之丰隆也。上文言“寒伤形,热伤气”,盖彼以阴阳分形气,此以内外分形气也。

若阴虚夹湿火之体,盒饭去大黄,加天冬、丹参、川萆石菖蒲乌药益智仁等分甘草梢减半凡淋症,皆由于湿热,小便频数,其为肾虚夹热可知,但当于滋肾中加清利之药。太阳之脉起于目,止于足,下者为根,上者为结,故曰“根于至阴,结于命门”。

 七传者,传其所胜也;间脏者,传其所生也。仲景曰∶尺寸俱沉者,少阴受病也;尺寸俱微缓者,厥阴受病也。

 此所谓阴阳有时也。 后人遂通治诸湿、腹满、水饮、水肿、呕逆、泄泻、水寒射肺或喘或咳、中暑烦渴、身热头痛、膀胱热、便秘而渴、霍乱吐泻、痰饮湿症、身痛身重等症。

凡病若在表,而欲求之于外矣,然脉则沉迟不浮,是在内而非外,故知其心腹之有积也。学人随症加减,因病而施,则用之不穷矣。

Leave a Reply